Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Позиция за директивата за авторското право в цифровия единен пазар


2018-06-20 15:00 | коментара

Българският представител в Европейския парламент Ангел Джамбазки, ЕКР-ВМРО, в качество си на докладчик за групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР), изрази следната позиция:

 

За съжаление, въпреки усилията си не успяхме да повлияем на мнението на останалите колеги относно вредите, които могат да нанесат някои от предложените от тях текстове в директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар. Надявам се по време на междуинституционалните преговори да се намери добър и приемлив компромис, който да гарантира свободата на словото и мненията в социалните мрежи, да осигури на потребителите правото да качват и разпространяват свободно своето мнение или създаденото от тях съдържание и който да удовлетворява издателите и за доставчиците на услуги и платформите в интернет. Лично аз гласувах против двата текста на член 11 и член 13 във вариантите, в които бяха приети днес, не подкрепих доклада и не подкрепих даването на мандат за преговори.

 

Позицията му е във връзка решението на европейските представители в Комисията по правни въпроси да одобрят позицията на ЕП относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар.

 

С 14 на 9 гласа те упълномощиха докладчика Аксел Восс (ЕНП, Германия) за преминаване към междуинституционални преговори със Съвета и Комисията. Мандатът за тези преговори може да бъде поставен на гласуване в пленарна зала в началото на месец юли, ако успеят да се съберат 76 подписа на депутати, които искат решението на правната комисия да бъде преразгледано,

 

Депутатите приеха текстовете за член 11[i](Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване) и член 13[ii](Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество) oт предложението за Директива.

 

Прилагаме двата вече приети спорни текста, с неофициален превод, с уговорката че са възможни редакционни промени.

 


 

[i] Член 11 ( неофициален превод)

 

Защита на печатни публикации относно цифровите приложения

 

1.            Държавите-членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и член 3, параграф 2 от Директива 2001/29 / ЕО, така че те да могат да получат справедливо и пропорционално възнаграждение за цифровото използване на техните публикации в пресата чрез доставчиците на услуги в информационното общество.

 

1а. Правата, посочени в параграф 1, не възпрепятстват законното частно и нетърговско използване на печатни публикации от отделните потребители.

 

2.            Правата, посочени в параграф 1, остават непроменени и по никакъв начин не засягат правата, предвидени в правото на Съюза, на авторите и други носители на авторски права по отношение на произведенията и други обекти, включени в публикация в пресата. Тези права не могат да бъдат използвани срещу тези автори и други носители на авторски права и по-специално не могат да ги лишават от правото им да използват произведенията си и други тематики, независимо от публикацията в печата, в която са включени.

 

2а. Правата, посочени в параграф 1, не се отнасят за актове с препратка към оригиналната публикация (хиперлинкове)

 

3.            Членове 5-8 от Директива 2001/29 / ЕО и Директива 2012/28 / ЕС се прилагат mutatis mutandis по отношение на правата, посочени в параграф 1.

 

4.            Правата, посочени в параграф 1, изтичат 5 години след публикуването на публикацията в пресата. Този срок се изчислява от първия ден на януари на годината, следваща датата на публикуване.

 

Правото, посочено в параграф 1, не се прилага със задна дата.

 

4а. Държавите-членки гарантират, че авторите получават подходящ дял от допълнителните приходи, които издателите на пресата получават за използването на публикация в пресата от доставчиците на услуги на информационното общество.

 

[ii] Член 13 ( неофициален превод)

 

Използване на защитено съдържание от доставчици на онлайн услуги за споделяне на съдържание

 

-1а. Без да се засяга член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2001/29 / ЕО доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание извършват публично съобщаване и сключват справедливи и подходящи лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако носителят на правата не желае да предостави лиценз или лицензи не са налични. Споразуменията за лицензиране, сключени от доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание с носителите на права, покриват отговорността за произведения, качени от потребителите на техните услуги в съответствие с условията, посочени в лицензионното споразумение, при условие че тези потребители не действат с търговски цели или не са притежателят на правата или негов представител.

 

1. Доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание, посочени в параграф 1а, в сътрудничество с носителите на авторски права предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират функционирането на лицензионните споразумения, сключени с носителите на авторски права за използването на техните произведения или друг предмет на тези услуги,

 

При липса на лицензионни договори с носители на права, онлайн доставчиците на услуги за споделяне на съдържание предприемат в сътрудничество с носителите на права, подходящи и пропорционални мерки, водещи до липса на авторско право или произтичащи от произтичащи от това право произведения или други предмети, свързани с тези услуги, произведенията, които не нарушават разпоредбите и други предмети ще останат на разположение.

 

1а. Държавите-членки гарантират, че доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание, посочени в предходните алинеи, прилагат горепосочените мерки въз основа на съответната информация, предоставена от притежателите на права.

 

Доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание са прозрачни по отношение на носителите на авторски права и информират носителите на права за прилаганите мерки, тяхното изпълнение, както и, когато е уместно, периодично докладват за използването на произведенията и други предмети.

 

1б. Държавите-членки гарантират, че прилагането на тези мерки е пропорционално и установява равновесие между основните права на ползвателите и носителите на авторски права и, в съответствие с член 15 от Директива 2000/31 / ЕО, когато е приложимо, не налагат общо задължение на доставчиците на онлайн услуги за споделяне на съдържание да следят информацията, която пренасят или съхраняват.

 

2. За да предотвратят злоупотреби или ограничения при упражняването на изключения и ограничения на закона за авторското право, държавите-членки гарантират, че доставчиците на услуги, посочени в параграф 1, въвеждат ефективни и бързи механизми за подаване на жалби и обезщетение, които са на разположение на потребителите в случай на спорове за прилагането на мерките, посочени в параграф 1. Всяка жалба, подадена съгласно такива механизми, се обработва без неоправдано забавяне. Притежателите на права трябва основателно да обосноват решенията си, за да избегнат произволно отхвърляне на жалби.

 

Освен това в съответствие с Директива 95/46 / ЕО, Директива 2002/58 / ЕО и Общия регламент за защита на данните мерките, посочени в параграф 1, не следва да изискват идентифицирането на индивидуалните ползватели и обработката на техните лични данни.

 

Държавите-членки също така гарантират, че в контекста на прилагането на посочените по-горе мерки потребителите имат достъп до съд или друг съответен съдебен орган, за да установят използването на изключение или ограничение на правилата за авторското право.

 

3. Когато е целесъобразно, държавите-членки улесняват сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество на доставчиците на услуги по обмен на съдържание, ползвателите и носителите на авторски права чрез диалог със заинтересованите страни, за да определят най-добрите практики за прилагане на мерките, посочени в параграф 1 по начин, пропорционален и ефикасен, като се вземат предвид, наред с другото, естеството на услугите, наличието на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.

 

**** Английска версия на член 11 и член 13:

 

Art. 11

 

Protection of press publications concerning digital uses

 

1.         Member States shall provide publishers of press publications with the rights provided for in Article 2 and Article 3(2) of Directive 2001/29/EC so that they may obtain fair and proportionate remuneration for the digital use of their press publications by information society service providers.

 

1a. The rights referred to in paragraph 1 shall not prevent legitimate private and non-commercial use of press publications by individual users.

 

2. The rights referred to in paragraph 1shall leave intact and shall in no way affect any rights provided for in Union law to authors and other rightholders, in respect of the works and other subject-matter incorporated in a press publication. Such rights may not be invoked against those authors and other rightholders and, in particular, may not deprive them of their right to exploit their works and other subject-matter independently from the press publication in which they are incorporated.

 

2a. The rights referred to in paragraph 1 shall not extend to acts of hyperlinking.

 

3. Articles 5 to 8 of Directive 2001/29/EC and Directive 2012/28/EU shall apply mutatis mutandis in respect of the rights referred to in paragraph 1.

 

4.         The rights referred to in paragraph 1 shall expire 5 20 years after the publication of the press publication. This term shall be calculated from the first day of January of the year following the date of publication.

 

The right referred to in paragraph 1 shall not apply with retroactive effect.

 

 4a.       Member States shall ensure that authors, receive an appropriate share of the additional revenues press publishers receive for the use of a press publication by information society service providers.

 

CHAPTER 2

 

Certain uses of protected content online

 

Article 13 

 

Use of protected content by online content sharing service providers

 

-1a. Without prejudice of Art. 3 (1) and (2) of the Directive 2001/29/EC online content sharing service providersperform an act of communication to the public and shall conclude fair and appropriate licensing agreements with rightholders, unless the rightholder does not wish to grant a license or licenses are not available. Licensing agreements concluded by the online content sharing service providers with rights holders shall cover the liability for works uploaded by the users of their services in line with terms and conditions set out in the licensing agreement, provided that these users do not act for commercial purposes or are not the rightholder or his representative.

 

1. Online content sharing service providers referred to in paragraph -1a shall, in cooperation with rightholders, take appropriate and proportionate measures to ensure the functioning of licensing agreements where concluded with rightholders for the use of their works or other subject-matter on those services.

 

In the absence of licensing agreements with rightsholders online content sharing  service providers shall take, in cooperation with rightholders, appropriate and proportionate measures leading to the non-availability of copyright or related-right infringing   works or other subject-matter on those services, while non-infringing works and other subject matter shall remain available. 

 

1a. Member States shall ensure that the online content sharing service providers referred to in the previous sub-paragraphs shall apply the above mentioned measures based on the relevant information provided by rightholders.

 

The online content sharing service providers shall be transparent towards rightholders and shall inform rightholders of the measures employed, their implementation, as well as when relevant, shall periodically report on the use of the works and other subject-matter.

 

1.b Members States shall ensure that the implementation of such measures shall be proportionate and strike a balance between the fundamental rights of users and rightholders and shall in accordance with Article 15 of Directive 2000/31/EC, where applicable not impose a general obligation on online content sharing service providers to monitor the information which they transmit or store.

 

2. To prevent misuses or limitations in the exercise of exceptions and limitations to copyright law, Member States shall ensure that the service providers referred to in paragraph 1 put in place effective and expeditious complaints and redress mechanisms that are available to users in case of disputes over the application of the measures referred to in paragraph 1. Any complaint filed under such mechanisms shall be processed without undue delay. The rightholders should reasonably justify their decisions to avoid arbitrary dismissal of complaints.

 

Moreover, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation, the measures referred to in paragraph 1 should not require the identification of individual users and the processing of their personal data.

 

Member States shall also ensure that, in the context of the application of the measures referred to above, users have access to a court or other relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules.

 

3.         Member States shall facilitate, where appropriate, the cooperation between the online content sharing service providers information society service providers, users and rightholders through stakeholder dialogues to define best practices for the implementation of the measures referred to in paragraph 1 in a manner that is proportionate and efficient, taking into account, among others, the nature of the services, the availability of technologies and their effectiveness in light of technological developments.