Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Географски указания - защита за неселскотопански продукти


2015-05-07 15:03 | коментара

Бих искал да благодаря на колегата Розиер за работата по доклада. Темата е изключително важна с оглед защита на интересите на потребителите, постигане на целите на единния пазар в рамките на Европейския съюз и не последно място за съхраняване на европейските ценности, традиции, форми на културно изразяване и на културно наследство.  

 

Съществуващата фрагментация на националните законодателства относно защитата на географските указания за неселскостопански продукти води до различни нива на правна несигурност. Подкрепям инициативата на Европейската комисия за по-добра защита на географските указания на равнище ЕС като същевременно смятам, че тези цели биха били постигнати най-добре чрез въвеждането на минимални стандарти, целящи да хармонизират националните законодателства, отколкото чрез налагане на обща задължителна правна рамка. 

 

Страни като Латвия и Швейцария са примери за държави, в които системата за регистрация не е задължителна, за да бъдат защитени географските указания.  От една страна липсата на регистър, намалява административните процедури, но от друга води със себе си редица недостатъци като липса на регистър за търсене и установяване на съществуващи наименования, както и идентификация на съответните собственици. Подкрепям изразеното становище на докладчика в полза на задължителната регистрация, за да може да се предостави по- голяма защита и безопасност.

 

Относно обхвата на защита на географските указания за неселскостопански продукти смятам, че съществуващата система относно селскостопанските такива е отличен пример за това какво не следва да спада към защитата (родови термини; в случаите, когато съществува противоречие с вече установена търговска марка и случаите на омонимни наименования).