Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Доклади по повод Виетнамските общежития


2008-11-04 | коментара

Тук ще публикувам в оригинал докладите, написани от мен и колеги общински съветници, свързани с премахването на т.нар „Селище на строителя“, печално известно повече като „Виетнамските общежития“. Идеята, причините за тези доклади и стъпките по осъществяването на тази операция ще прочете в отделна статия :). Първият ми доклад е посветен на разкриването на денонощен полицейски пункт на входа на общежитията, а снимките показват как изглеждаше помещението преди и след изграждането му.


откриване
СТ0ЛИЧНА ОБЩИНА
ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ!
ДОКЛАД
от Ангел Джамбазки – общински съветник
Относно: Безвъзмездно предоставяне на сграда, общинска собственост за управление от СДП – 3 РПУ, за разкриване на постоянен полицейски пост на входа на пинар „Селище на строителя“ (бивши Виетнамски общежития) на улица „Ришки проход „М2 – Район Красна поляна и отпускане на финансови средства, необходими за ремонта и.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На територията на столичен район „Красна поляна“ е разположено т.нар „Селище на строителя“(известно повече като Виетнамски общежития). Понастоящем комплексът от 10 блока е населен предимно от цигански семейства, голяма част от които, обитаващи същите без правно основание. Битовите престъпления в района – кражби, обири, нападения, хулигански и вандалски прояви над частна и обществена собственост са на недопустимо високи нива и създават напрежение и атмосфера на несигурност сред съвестните данъкоплатци, обитаващи съседните жилищни кооперации.
Предвид гореизложените факти е крайно наложително разкриването на денонощен полицейски пост, на входа на т.нар „Виетнамски общежития“, като първа стъпка към сдържане на битовата престъпност и намаляване на напрежението в района на ул. „Ришки проход“. Присъствието на униформени полицейски служители в района води до рязко намаляване на битовата престъпност и хулиганските прояви, факт доказан нагледно със статистиката на СДП – 3-то РПУ след размириците в района от края на лятото 2007 година,
На входа на комплекса „Селище на строителя“ има постройка, общинска собственост, подходяща за изграждане на денонощен полицейски пост, нуждаеща се от ремонт за да бъде годна за обитаване от служители на СДП – 3-то РПУ.
Предлагам необходимите финансови средства, съгласно приложено писмо от районната администрация, Район Красна поляна, да бъдат осигурени от СУСОПФ
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на
основание чл, 42, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС,
предлагам на СОС проект за решение, който прилагам.Пункт стар

на Столичния общински съвет
от    200    година
ЗА: Предоставяне за управление на СДП – 3-то РПУ серада общинска собственост, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т.нар „Селище на строителя“- (бивши Виетнамски общежития) на ул. „Ришки проход“ №2, Район Красна поляна.
на основание чл. 21 ал. 2 т. 8 от ЗМСМА СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
7. Предоставя безвъзмездно за управление на СДП – 3-то РПУ сграда общинска собственост, находяща се на входа на т.нар „Селище на строителя“- (бивши Виетнамски общежития) на ул. „Ришки проход“ №2, столичен район Красна поляна за нуждите на денонощен полицейски пункт.
2. Възлага на кмета на Столична община да организира и проведе в едномесечен срок необходимите процедури, за да бъде помещението годно за обитаване.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на    200    г., Протокол №    от    200    г. и
е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет: Андрей Иванов

ВНОСИТЕЛ АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД №: 0811 – 3041/1/15.05.2008

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855,

Предоставяне на сграда общинска собственост, за безвъзмездно управление на СДП – 3-то РПУ, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т.нар „Селище на строителя“- (бивши Виетнамски общежития) на ул. „Ришки проход“, столичен район Красна поляна.
Към доклада са приложени:
1.    проект за решение;
2.    съгласувателно писмо от СДП – 3-то РПУ
3.    писмо и финансов разчет от Иван Чакъров, кмет на Столичен район Красна поляна
I. I Становище от кмета на СО дейността на СОС

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Красна поляна“

С УВАЖЕНИЕ,
Иван Чакъров
София, ул.“Освобождение’Ц 25, П.К.1330, тел.02/9217218, факс 02/828 48 83
_
ДО Г-Н АНГЕЛ ДЖАМБАЗКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ПРИ СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЖАМБАЗКИ,
В изпълнение на взетото решение на Местната комисия за ред
и сигурност при район „Красна поляна“, относно разкриването на
полицейски пункт на входа на „Селище на строителя“-/т.н. „Виетнамски
общежития“/ на ул. „Рижки проход“ и проведените на място срещи между
органите на полицията и местната ачаст, районната администрация
предприе следното:
-    освободено бе от наематели и осигурено за ползване общинско
-    помещение, разположено на самия вход на „Селище на строителя“;
-    имаме пълната подкрепа за осигуряване на 24-часово полицейско
-    присъствие, изразено с писмо изх. 1Ч-14484/07.05.2008г на Началника на 03
-    РПУ-СДП;
-    направихме оценка на необходимите ремонтни дейности /хидроизолация на покрива, подмяна водопровод и включване към канал,
-    обособяване на санитарен възел, захранване с ел. енергия, вътрешно и
-    външно измазване и боядисване, монтаж на входна врата и др./ за
-    привеждане на помещението в състояние, което да отговаря на нуждите и
-    нормалната работа на полицейските инспектори.
Господин Джамбазки,
Поетият ангажимент от страна на района към обществеността е до
края на месец май 2008 година помещението да е открито.
Моля да ни бъдат отпуснати необходимите средства в
размер на 9000 лева за ремонта на помещението.

СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ «ПОЛИЦИЯ» – МВР
ТРЕТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
София 1309, ул. „Индже войвода“ М> ?
Район „КРАСНА ПОЛЯНА* тел.: 921 72 37, 921 72 17
регистрационен индекс – дата

ДО
Г-Н ИВАН ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА
РАЙОН „КРАСНА „ПОЛЯНА”

Във връзка с предприетата от Вас инициатива, относно разкриването на
Полицейски пункт на територията на „Селище на строителя“ – ул.“Ришки проход“, Ви
приветстваме за предприетата инициатива и
Ви гарантираме 24-часово полицейско присъствие в новооткрития пункт от МчПи,
АП и ПП обслужващи района, което от своя страна ще доведе до намаляване на престъпността и
ще гарантира сигурността на гражданите.
НАЧАЛНИК 03РПУ-СДП
30.04.2008 г. София

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София. ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, е-таИ:
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАНОВИЩЕ

относно: предоставяне на сграда общинска собственост, за безвъзмездно управление на СДП – 3-то РПУ, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т. нар. „Селище на строителя“ – (бивши Виетнамски общежития“ на ул. „Ришки проход“, район „Красна поляна“.
На свое заседание, проведено на 27 май 2008 г., Постоянната комисия по обществен ред и сигурност разгледа доклад вх. N2 0811-3041(1)15.05.2008 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник.
Въз основа на състоялите се разисквания бяха взети следните решения:
1.    Комисията подкрепя доклада като се присъединява към становището на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост.
2.    Комисията предлага в т. 1 от проекта за решение след думите „…сграда общинска собственост…“ да се добави „…АОС № 264/18.01.1999 г. на район „Красна поляна…“.

Общо гласували:
вт.ч.:    7
За    7
Против    няма
Въздържали се    няма
Докладът е разгледан от ПК по демографска политика и превенция на социални рискове и от ПК по финанси и бюджет, които подкрепят предложения проект за решение.

Председател на постоянната
комисия по обществен ред и
28.05.2008 г.
сигурност:

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТНОСНО: предоставяне за управление на СДП – 3-то РПУ сграда общинска собственост, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на „Селище на строителя* (бивши Виетнамски общежития) на ул. „Рижки проход“ N8 2, район „Красна поляна“
На свое заседание, проведено на 21.05.2008 г. Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост, разгледа доклад вх. № 08-11-3041 (1)/15.05.08 г. от Ангел Джамбазки – общински съветник
Въз основа на състоялите се разисквания беше взето следното решение:
Комисията подкрепя доклада като предлага да се създаде нова т. 3 със следното съдържание:
Т.З. Необходимите финансови средства в размер на 9 000 лв. да бъдат осигурени от бюджета на СО.

Общо гласували:
в т.ч.:    I “ I
За    I 11 I
Против    ! няма |
Въздържали се    I няма I
.2008 г.
Председател на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855,
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО: Предоставяне за управление на СДП – 3-то РПУ сграда общинска собственост, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на т.нар. „Селище на строителя“ – /бивши Виетнамски общежития/ на ул. „Ришки проход“ № 2, район Красна поляна
На свое заседание, проведено на 20.05.2008 г. Постоянната комисия по Финанси и бюджет разгледа доклад вх. № 08-11-3041/15.05. 2008 г. от Ангел Джамбазки – общински съветник.
Въз основа на състоялите се разисквания бяха взети следните решения:
1. Комисията подкрепя доклада с приложения проект за решение.

Общо гласували:
Вт.ч.    8
За    8
Против    няма
Въздържали се    няма
Зам. председател на
ГЕОРГИ КАДИЕВ
21. 05. 2008г.
ПК по Финанси и бюджет :

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 96 70 855,
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ
СТАНОВИЩЕ
ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТНОСНО: предоставяне за управление на СДП – 3-то РПУ сграда общинска собственост, за разкриване на денонощен полицейски пункт на входа на «Селище на строителя“ (бивши Виетнамски общежития) на ул. „Рижки проход“ N0 2, район „Красна поляна“
На свое заседание, проведено на 19.05.2008 г. Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове, разгледа доклад вх. № 08-11-3041 (1)/15.05.08 г. от Ангел Джамбазки-общински съветник.
Въз основа на състоялите се разисквания беше взето следното решение:

Комисията подкрепя доклада с предложения проект за решение.

Общо гласували: ! вт.ч.: ]    4
За |    4
Против || няма
Въздържали се || няма
ИЛИЯ ИЛИев
Председател на Постоянната комисия по демографска политика и превенция на социални рискове:

19.06.2008 г.