Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


„Ислямска държава“ е терористична организация, погазваща драстично всички международни правни и морални норми, защитаващи правото на всеки човек на живот, здраве, собственост и свободна воля и вероятно е най-голямата заплаха за мира, свободата и националната сигурност на държавите — членки на ЕС.

Граждани на Република България се обърнаха към мен с потресаващ казус как българската държава и община изземват землищни имоти от хора, притежаващи законни наследствени права на собственост.

 

През 1958 г. на територията на България се създават земеделски структури, наречени ТКЗС (трудово-кооперативно земеделско стопанство), които „доброволно“ обединяват хиляди стопанства с техния инвентар, животни и земеделска земя. Имотите на населението в планинските и полупланинските райони по това време са се състояли от: орна земя, пасища, гори, сипеи. В изготвените документи за „доброволно“ влизане в ТКЗС над 90% от населението записват само орната земя.

Съществуват множество данни, включително записи на българските гранични власти, за участието на официални турски държавни органи в трафика на мигранти и прехвърлянето им на територията на Европейския съюз, през границите на България и Гърция по суша и в Италия по море. Известно е, че част от корабите, които са натоварени със стотици хора и в последствие са изоставяни в открито море, тръгват от турски пристанища. Това не може да се случи по никакъв начин, освен със съдействието на турската държава.

Непрестанните скандали, засягащи хранително-вкусовата промишленост във Франция и в някои други държави членки, показват сериозни пропуски както на равнище проследяване на продуктите, така и що се отнася до потребителите - четливостта на етикетите.

Според одит, проведен от Европейската сметна палата, десетки милиони евро от европейските фондове са били инвестирани в летищата, без това да е било необходимо. Между 2000 и 2013 г. са отпуснати 666 милиона евро за развитието на двадесет летища в Испания, Естония, Гърция, Италия и Полша. Само десет от тези летища обаче са се нуждаели от разширения. Останалите десет не са регистрирали предвиденото увеличение на трафика за периода между 2007 и 2013 г. Според Сметната палата, от тези 666 милиона евро 225 са похарчени за несъразмерни инсталации, без да бъде подобрено обслужването на ползвателите или да бъдат създадени работни места. 

През май 2014 г. Раиф Бадауи беше осъден от наказателния съд в Джеда на телесно наказание – изтезание (1000 удара с камшик) – заради това, че е стартирал уебсайт, на който критикува духовниците, и че по този начин, според твърденията, е нанесъл обида на ислямската религия.

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22. В Доклада за ОВОС „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ65231.915.100 с обща площ 32 7024 кв.м в землището на град Самоков“ има допуснати много неточности и пропуски като:

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22.