Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Разпити на българи от службите за сигурност на Бивша югославска република Македония


Въпрос

 

В Преамбюла на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Бивша югославска република Македония, страните на споразумението поемат ангажимент „… да укрепват политическите и икономически свободи, който съставлява основата на настоящото споразумение, както и техния ангажимент да зачитат човешките права и върховенството на закона, включително правата на лица от националните малцинства …“

 

На 25 ноември 2014 г. председателят на Българския културен клуб в Скопие подаде сигнал за нарушение на правата на граждани от службите за сигурност на БЮРМ — в гр. Струмица и гр. Кочани бяха разпитвани за дейността на Българския културен клуб и за връзките им с българските евродепутати.

 

Бих искал да попитам:

 

1. Според Комисията това не е ли явно нарушение на правата на българското малцинство в БЮРМ?
2.

Какво Комисията възнамерява да направи да защити правото на сдружаване и другите политически и социални права на българското малцинство в БЮРМ?

 

Отговор

 

Отговор, даден от г-н Хан от името на Комисията

 

Зачитането на правата на човека и защитата на малцинствата са важни елементи на критериите от Копенхаген и на Европейската конвенция за правата на човека. В рамките на своите правомощия Съветът на Европа трябва да следи за зачитането на основните права и наред с друго, за прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от страните по тази конвенция, а националните органи трябва да използват всички правни инструменти, с които разполагат, в съответствие с конституционния ред на своята държава и със задълженията по силата на международното право, включително приложимите инструменти на Съвета на Европа.

 

Европейската комисия също следи отблизо дали страните кандидатки изпълняват стандартите в тези области и представя своите оценки в годишния доклад за напредъка.

 

Комисията отбелязва също продължаващите дискусии по двустранно споразумение за добросъседски отношения между България и Бившата югославска република Македония и се надява те да бъдат превърнати в действия и резултати.

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.