Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: По-добра превенция и управление на наводненията на европейско равнище


Въпрос

 

Съгласно двете действащи директиви 2000/60/ЕО и 2007/60/ЕО съществува правна рамка за превенция и управление на наводненията. През настоящата година редица държави членки бяха изправени пред извънредни обстоятелства, свързани с наводнения. Понастоящем — на 5, 6, 7 и 8 декември, в България отново има наводнения в областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.

 

Засегнатите държави са изправени пред редица трудности, свързани с управлението на наводненията. Редно е с оглед на случилото се през тази година да се направи нова оценка, анализ и осъвременяване на плановете за управление на наводненията, за което е необходимо време и ангажирането на допълнителен финансов ресурс.

 

Поради това моля Комисията да отговори на следните въпроси:

 

1. Счита ли Комисията, че е необходимо да се измени Директива 2007/60/ЕО в посока създаване на процедура за изменение и допълнение на плановете за управление на риска от наводнения?

 

2. Комисията счита ли за целесъобразно да предприеме законодателна инициатива, с която да се измени директивата и да бъде удължен срокът за приемане на изменения и допълнение на националните планове за управление на риска от наводнения на държавите членки Италия, Словения, Хърватия и България?

 

3. Счита ли Комисията, че съществуващият механизъм за превенция и управление е добър и следва ли той да бъде изменен с оглед на по-добра ефикасност и гъвкавост?

 

Отговор

 

Отговор, даден от комисар Кармену Вела от името на Комисията

 

1. и 2. Съгласно Директивата за наводненията плановете за управление на риска от наводнения трябва да бъдат утвърдени от държавите членки не по-късно от 22 декември 2015 г. Предвиденият в директивата срок, в който държавите членки утвърждават такива планове, се прилага по еднакъв начин за всички държави членки. Изтичането на този срок не възпрепятства дадена държава членка да извършва довършителни работи по своите планове за управление на риска от наводнения или да ги усъвършенства. Комисията не вижда необходимост да се изменя директивата, преди да е направена оценка на представените от държавите членки планове за управление на риска от наводнения.

 

3. В срок до 22 декември 2018 г. Комисията трябва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на Директивата за наводненията. Прилагането на тази директива е все още в първата си фаза и обратната информация, получена от държавите членки до този момент, е като цяло положителна. Освен в Директивата за наводненията силен акцент върху политиките и практиките за готовност и превенция се поставя също и в законодателството относно механизма за гражданска защита на Съюза (Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета). В него се определят нови задължения за разработване на допълнителни оценки на риска, на оценка на способностите за управление на риска, както и за използване на партньорски проверки, така че държавите членки да се обучават взаимно при управлението на риска от бедствия.

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.