Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Пропуски и неточности в доклада за ОВОС на сметище край гр. Самоков


Въпрос

 

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22. В Доклада за ОВОС „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ65231.915.100 с обща площ 32 7024 кв.м в землището на град Самоков“ има допуснати много неточности и пропуски като:

 

1) Според доклада най-близо течащата река е р. Палакария, на 20 км, а в действителност река Искър, най-дългата река в България, е на едва 2 км. Други две по-малки реки, притоци на р. Искър, текат през терена, предвиден да стане сметище;

 

2) Не е направена обективна оценка на влиянието на планинските ветрове върху разпространението на бъдещите сметищни газове към гр. Самоков и към с. Драгушиново;

 

3) Не е оценено обективно състоянието на литосферата с оглед съществуващите рискове от пропускане и достигане до язовир Искър на замърсени сметищни води;

 

4)  Не е отчетено, че предвиденият терен е в санитарноохранителната зона на язовир Искър, който снабдява столицата София с питейна вода.

 

Комисията следи ли изграждането на сметища в България и какво възнамерява да предприеме, за да бъдат прекратени неправомерните проекти за изграждане на сметища като това край гр. Самоков?

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.