Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Приложение на Член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз


Въпрос

Отправям настоящото питане с цел Комисията, като пазител на Договорите, да внесе яснота в една сфера, която към настоящия момент в България генерира редица противоречия. Според вътрешното българско законодателство статутът на професията фелдшер (лекарски асистент) не е достатъчно добре прецизиран. Съществуват спорове може ли тази професия да получи правото на самостоятелна съсловна организация. Тъй като лекарският асистент е изключително важна фигура в системата на здравеопазването, е необходимо да се постигне пълнота и прецизност на нормативната уредба, регламентираща професията. Българският законодателен орган твърди, че лекарските асистенти са подчинени на обхвата на Директива 2005/36/ЕО, но систематичното ѝ тълкуване води до точно обратния извод.

 

Поради това се обръщам към Комисията със следните питания:


1.  Счита ли Комисията, че съществуват европейски регулации, които да са приложими за дейността и статута на лекарския асистент или това е предмет на вътрешно национално законодателство?


2.  Смята ли Комисията да въведе на общностно ниво правила, които да регламентират статута и дейността на лекарските асистенти на територията на Съюза?


3.  Има ли правни пречки лекарските асистенти да се сдружават свободно в съсловна организация, която да ги представлява

 

Отговор

Свързани материали


Дискусия на тема „Етническите граници на България през XXI в.“ се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието бе организирано от студентски клуб „Единство и сила“ и участие в него взеха евродепутатът и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки и д-р Милен Врабевски – учредител и председател на Фондация „Българска памет“.