Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Доклад относно интернет страниците на столичните райони


2008-10-09 | коментара

Този доклад написах по съвет на приятели, за да се въведе ред в официалните интернет страници на столичните райони и да улесни хората, които се опитват да получат информация за услуги и дейности, извършвани от районните администрации в града.


ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
 
от Ангел Джамбази – общински съветник

 

Относно: Уеднаквяванe домейните на интернет страниците на столичните районни общински администрации и електронните адреси за контакти

 

Интернет страниците на Столична община и на столичните районни общински администрации са основно средство за осведомяване на обществеността и обратна връзка, важен инструмент за изпълнението на основната мисия на общинските администрации да обслужват гражданите по бърз и удобен начин. Пренебрегването или подценяването на този аспект води до влошаване на образа на общината пред най- активните групи от населението.

Към настоящия момент основната интернет страница на Столична община се намира на адрес www.sofia.bg. Там са посочени координати на районните администрации. От 24 районни администрации за повече от половината (14) няма информация за съществуваща интернет страница. От останалите 10, една се намира на dir.bg и една на hit.bg; 8 имат регистрирани собствени домейни, но адресите не са подчинени на никакви унифицирани правила или логика – sofia-sredec.com, so-oborishte.com, serdika.com, triaditza.org, raionvitosha.com, noviiskar.net, bankya.bg (вж. Приложение 1). Дори да се пренебрегне фактът, че .com домейните са неподходящи за институции, каквито са столичните районни администрации, липсата на последователност и логика в адресите затруднява намирането им и създава впечатление за хаос.

Подобна е ситуацията и с посочените електронни адреси. За 6 администрации такива няма, за 5 са посочени адреси в abv.bg, за 9 са посочени адреси на 8 различни места и само на 4 адресът на електронната поща съответства на адрес на интернет страница (вж. Приложение 1). Несериозно е районна администрация на столичен град да предоставя за контакти e-mail в abv.bg или mail.bg, а адресите на всичките 24 районни администрации да нямат нищо общо помежду си. Отсъствието в някои случаи на e-mail адреси за контакт не подлежи на коментар и е недопустимо.

 В тази връзка предлагам следните решения:

1) Регистриране и задължително възприемане от столичните районни администрации на поддомейни на sofia.bg, така че адресите на интернет страниците на 24-те столични районни администрации, да могат да придобият вида rayon.sofia.bg, където „rayon” се замества с името на съответния район, при следните правила:

-         Имената на районите се изписват изцяло, без съкращения, като за райони, чиито имена се състоят от две думи, между двете думи се поставя знакът “-” (тире) – например “krasno-selo”;
-         Имената на районите се изписват с малки начални букви;
-         Имената на районите се изписват на латиница съобразно системата за транслитерация, одобрена от Министерския съвет на Република България и достъпна на адрес http://transliteration.mdaar.government.bg (вж. Приложение 2);
 

2) Регистриране и задължително възприемане от столичната общинска администрация и районните администрации на електронни адреси за контакти, както следва:

-         За Столична община: sofia@sofia.bg
-         За районните администрации – rayon@rayon.sofia.bg, където „rayon” се замества с името на съотвения район, изписано съгласно изискванията, посочени в т. 1.
 

3) Регистриране и задължително възприемане от служителите на общинската администрация и районните администрации на електронни адреси с вида както следва:

-         За Столична община: ime_familia@sofia.bg, където думите „ime” и „familia” се заместват с името и фамилията на съответния служител, изписани на латиница съгласно правилата за транслитерация, одобрени от Министерския съвет на Република България и достъпни на адрес http://transliteration.mdaar.government.bg
-         За районните администрации: ime_familia@rayon.sofia.bg, където думите „ime” и „familia” се заместват с името и фамилията на съответния служител, а думата rayon – с името на съответния район, изписани на латиница съгласно горните изисквания.
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, предлагам на СОС проект за решение, който прилагам.

 

                                                                       Ангел Джамбазки

                                                                                                          общински съветник