Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Носии за българите в Бесарабия


2008-12-05 | коментара

На сесията си на 27 ноември, Столичният общински съвет прие мой доклад за изработка на български народни носии за нуждите на ансамбъл „Родолюбие” на нашето малцинство в Бесарабия. Прилагам текста на доклада и проекта за решение.


До Столичен общински съвет

Д О К Л А Д

от Ангел Джамбазки,
общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Изработване на народни носии за нуждите на танцовия ансамбъл на българското национално малцинство в Бесарабия, Република Украйна

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на днешна република Украйна, в областта Бесарабия, живее едно от най-големите български национални малцинства. То се формира в резултат от руско-турските войни, водени през 18 и 19 век. И понастоящем българите в Бесарабия са запазили изумително чисти своите български език, бит и култура. Днешната обществено-политическата и най-вече икономическата ситуация в Украйна поставя усилията на нашето малцинство да съхрани и развие своето българско национално съзнание в изключително тежка ситуация. Националният бит и култура се изразяват най-добре чрез предаването на фолклорните традиции. Българското културно-просветно дружество «Родолюбие» е формирало свой национален танцов състав, но не разполага с необходимите финансови средства, за да изработи български национални носии.
Предлагам Столична община да отпусне необходимите средства за изработката на 12 комплекта български национални носии, от всяка фолклорна област, а именно – македонска, шопска, тракийска и северняшка, които да дарим на българското културно-просветно дружество «Родолюбие»

Приложение:
- проект за решение
- писмо на председателя Татарбунарско районно българско културно-просветно дружество «Родолюбие»
- предложение за изработка на носиите от читалище «Наум Охридски»

Вносител :
А. Джамбазки
Общински съветник

РЕШЕНИЕ №_____

на Столичния общински съвет

от_________2008 година
ЗА : Изработване на народни носии за нуждите на танцовия ансамбъл на българското национално малцинство в Бесарабия, Република Украйна

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:
1.    Възлага на кмета на Столична община да проведе необходимите процедури по поръчването и изработката на 12 комплекта народни носии от всяка българска фолклорна област, за нуждите на българския народен ансамбъл към Татарбунарското районно българско културно просветно общество.
2.    Необходимите средства да бъдат отпуснати от Резервния бюджетен фонд на Столична община.