Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Джамбазки внесе изменения по проектодоклад на ЕП за интеграцията на ромите


2020-06-10 20:09 | коментара

По време на заседание на   Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП миналия четвъртък беше обсъден проектодоклад относно прилагането на националните стратегии за интеграцията на ромите и съществуващата рамка на ЕС за борба с негативното отношение към хората от ромски произход, изготвен от Ромео Франц (Зелените/ЕСА, Германия).

 

В своя доклад представителят на Зелените/ЕСА в ЕП призовава стратегията за интеграция на хората от ромски произход след 2020 г.  да включва правно обвързващи цели за държавите членки, както и механизъм за мониторинг на равнище ЕС, за да се избегне злоупотребата с финансови средства и да се следи системната дискриминация. 

 

Българският представител в ЕП и член на групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки внесе предложения за промени на предложения доклад. 

 

Според предложените изменения, резолюцията на ЕП трябва ясно да заявява, че хората от ромски произход живеят в маргинални  и много лоши социално- икономически условия в Европа по свой избор и поради отказа им да спазват разпоредбите на страните членки, и саботират опитите да бъдат напълно интегрирани в техните общества.

 

Джамбазки не е съгласен и с твърдението на докладчика, че постоянен и структурен антициганизъм продължава да съществува на всички равнища на европейското общество и че той се проявява ежедневно. Заместник-председателят на ВМРО категорично отхвърля идеята на своя немски колега Франц за разработването на  Директива за равните възможности и приобщаването на хората с ромски произход – законодателен акт със задължителен характер за Европейския съюз и неговите държави членки. Според него, ЕК трябва да проведе консултации  преди да взима решения за  разработване на допълнителни политики за равенство и приобщаване на хората в Европа, поставяйки борбата срещу бедността на преден план.  

 

Съгласно предложените от българския представил промени, осигуряването на подходящо финансиране за прилагането на националните стратегии за приобщаване за хората с ромски произход след 2020 г. от местните, регионалните и националните бюджети на държавите членки не трябва да бъде вменявано като задължение на страните членки,  Освен това,  държавите членки трябва да гарантират, че разпределените средства по такива и сходни програми се изразходват правилно и не се използват неправомерно от НПО-та, подкрепящи правата на хората от ромски произход, каквато е порочната практика до момента. Джамбазки още счита, че трябва да бъде премахнат текста, с който се призовава държавите членки официално да признаят антициганизма като конкретна форма на расизъм срещу хората с ромски произход ида развият и приложат конкретни и ефективни превантивни и корективни мерки срещу него на всички равнища.