Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Бюрократични пречки на властите в Скопие държат българин на границата в продължение на пет часа, този път обаче развръзката положителна

Уважаема вицепрезидент Юрова,

 

Уви, свързвам се с Вас във връзка с поредния случай на тежко нарушение на правата на човека в Република Северна Македония.

Скандинавските държави (Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия) са наложили държавен монопол върху продажбата на алкохол.

През месец март тази година Европейската комисия представи своето предложение за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, с цел да се предотвратят нелоялните практики и да се утвърди принципът, че един и същи труд на едно и също място следва да се възнаграждава по еднакъв начин. 14 национални парламента предоставиха мотивирани становища срещу направеното от ЕК предложение, като по този начин задействаха процедурата „жълта карта“. Според член 7, параграф 2 от Протокол № 2 проектът трябва да бъде преразгледан.

Декрет 2016/718 от 7 април 2016 г., отнасящ се до командированите работници в сферата на транспорта, предстои да влезе в сила във Франция от 1 юли тази година.

С оглед на нарастващото турско население в ЕС и перспективата Кипър да се обедини под формата на федерация с две съставни единици — гръцка и турска част — все по-често се задава въпросът дали турският език ще стане официален в ЕС.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) наскоро заключи, че има достатъчно доказателства, че глицидиловите естери на мастните киселини, образувани при преработката на рафинирани растителни масла са генотоксични и канцерогенни.

 

Според предишния посредник на ЕС Петер Ванхауте моментът да се реши политическата криза е дошъл и е отминал и в момента държавата е толкова дълбоко обсебена от управляващата партия — Вътрешна македонска революционна организация/Демократическа партия за македонско национално единство (ВМРО-ДПМНЕ), че промяна в режима не може да се постигне само чрез избори.

В контекста на обявяването на специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“ (доклад и съобщение за пресата), одиторите посочиха редица недостатъци и слабости във връзка с разходите, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри финансовото управление.