Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22.

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22. В Доклада за ОВОС „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ65231.915.100 с обща площ 32 7024 кв.м в землището на град Самоков“ има допуснати много неточности и пропуски като:

През май 2014 г. Раиф Бадауи беше осъден от наказателния съд в Джеда на телесно наказание – изтезание (1000 удара с камшик) – заради това, че е стартирал уебсайт, на който критикува духовниците, и че по този начин, според твърденията, е нанесъл обида на ислямската религия.

До момента държавите членки са понесли загуби от 21 млрд. евро в резултат от санкциите, наложени срещу Руската федерация и срещу нейни граждани. Създадоха се пречки за нормалните икономически отношения между държавите членки и Руската федерация.

Механизмът за свързване на Европа (2014—2020 г.) съдържа акцент върху развитието на общоевропейската транспортна инфраструктура и реализирането на връзките между отделните държави и транспортни коридори. За региона на Балканския полуостров считаме за приоритет развитието и изграждането на Паневропейски транспортен коридор № 8. Основните направления са: автомобилен път (там, където е възможно, и магистрала), който да свърже черноморските пристанища Бургас и Варна с пристанището в Дурас, както и изграждането на железопътната линия по същото направление.

Няма развитие по процедурата за съвместно вземане на решение, свързана с посочването на държавата на произход на продукти, внасяни от трети държави. След като Европейската комисия изтегли едно предложение за регламент през 2011 г., не е внасян никакъв нов текст въпреки импулсите от страна на Европейския парламент – вж. последната съответна резолюция, приета на 17 януари 2013 г. 

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее поне 500-хилядно българско малцинство. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации.

Многобройни сигнали на български граждани до Европейската комисия, както и голям брой петиции, поне 6 на брой, с множество подписи, сигнализират за злоупотреби и нарушения на европейското законодателство в редица топлофикационни дружества в България. Твърдените нарушения са на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики и Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

От 8 август 2014 г. Русия започна прилагането на забраната за внос на някои видове месо, млечни продукти, плодове, зеленчуци и преработени хранителни продукти от ЕС, САЩ, Канада, Австралия и Норвегия. В следствие на тези санкции бяха засегнати хиляди средни и дребни предприятия, земеделски производители, производители на мляко и млечни продукти в България.