Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


В съответствие с германския закон, който е в сила от 1 януари 2015 г., минималната работна заплата на служителите, работещи на територията на Германия, не може да бъде по-ниска от 8,50 EUR на час. Това е валидно не само за лицата, пребиваващи в Германия, но също така и за служителите на работодатели, пребиваващи извън Германия, например за превозвачите, които преминават през територията на Германия и са наети на работа от работодател, който не пребивава на територията на Германия.

Многобройни сигнали и съобщения в медиите и социалните мрежи предупреждават за опасността от сериозно нарушаване на гражданските и политическите права на многобройното признато българско малцинство в Украйна. Известно е, че на територията на Украйна днес живее българско малцинство, наброяващо поне 500 хиляди души. Силно обезпокоително е заявеното намерение на новото правителство в Киев да отмени правото на половин милион души да използват родния си език, да се сдружават в свои граждански и политически организации. 

Проектът за ново сметище край село Баня, община Разлог, област Благоевград, финансирано с европейски пари нарушава Директиви 87/659/ЕЕС, 1999/31/ЕО, 2000/60/ЕС, 2008/1/ЕО, 2011/92/ЕС. Съществуват основателни съмнения, че администрацията е заблудила Комисията с невярна или подвеждаща информация. За да бъде построено това сметище, ще бъде унищожена 60-годишна борова гора и съществува висок риск от замърсяване на водите на река Места, която се използва за поливане и напояване на територията на България и Гърция. Отделно няма установени санитарно-охраняеми зони на близките минерални води. Сметището ще се изгради на не повече от 300 м по права линия от къщите на село Баня, което предполага наличието на шум, прах, отровни газове и прочее застрашаващи живота и здравето на жителите вредни фактори.

След налагането на санкциите от страна на Съюза за износ на стоки към Руската федерация общият пазар беше принуден да търси бързи решения. Държавите от Съюза и техните земеделски производители се ориентираха към преструктуриране на пазарната си политика. Това са трудни времена за сектора. Редно е да отбележим, че докато земеделските производители от Съюза търсят решения, Турция продължава да се ползва от преференциите съгласно Споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция (Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey) и от Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция (Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council).

По официални данни над 40 % от сухоземната площ на ЕС (територията на 28-те държави членки) е заета от гори. В рамките на ЕС горските запаси се увеличават с около 0,5% на годишна база. Съюзът приема, че се води устойчива политика по отношение на горите и тяхното опазване и развитие. В редица държави членки съществува проблем с незаконосъобразния добив на дървесина (бракониерска сеч), респективно с нерегламентираната търговия (износ) на дървесина. С оглед на прогнозите за увеличаване на добива на дървесина в Европа — 30% ръст в добива към 2020 г. спрямо 2010 г. — все повече граждански организации настояват за рамка, която да уреди добива и търговията с дървесина. 

Съществува проблем с приложението на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна. На последната сесия гласувахме изрично споразумението да се прилага и по отношение на гражданите на България и Румъния. През 2014 г., както и към момента получих редица оплаквания от български граждани във връзка с неспазване на споразумението от страна на Тунис по отношение на трудовите им правоотношения и по отношение на осигуряването. Не се прилагат чл. 64 и 65 от споразумението. Българските граждани — учители, преподаватели, медицински персонал се оплакват, че Тунис не прилага спрямо тях осигурителни схеми, схеми за здравно осигуряване, нито за пенсионно осигуряване.

Регламент (ЕС) № 386/2012 възлага на Службата за хармонизация във вътрешния пазар различни задачи, насочени към улесняване и подкрепа на дейности в областта на борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. При изпълняването на тези задачи Службата за хармонизация във вътрешния пазар следва да организира, ръководи и подкрепя събирането на експерти в рамките на Обсерваторията. Тя също така следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и по целесъобразност на международно равнище, да създава синергия с дейностите, извършвани от подобни органи и да избягва дублирането на мерки.

На 10.12.2014 г. получих оплакване от българско търговско дружество — транспортен превозвач на товари, за нееднакво третиране на територията на Хърватия на превозвачи, регистрирани в други държави членки, по отношение на ползването на отстъпка за товарни автомобили стандарт Euro 4, 5 и 6. Българският превозвач е регистриран за плащане на магистрални такси в Хърватия посредством системата на „Hrvatske Autoceste d.o.o.“ за електронно таксуване ETC. На сайта им e видна възможността за допълнителна сезонна отстъпка за всички товарни автомобили (и чуждестранни), отговарящи на стандарти Еuro 4, 5 и 6.

Съгласно двете действащи директиви 2000/60/ЕО и 2007/60/ЕО съществува правна рамка за превенция и управление на наводненията. През настоящата година редица държави членки бяха изправени пред извънредни обстоятелства, свързани с наводнения. Понастоящем — на 5, 6, 7 и 8 декември, в България отново има наводнения в областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.