Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпроси до Европейската комисия


Съществува проблем с приложението на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна. На последната сесия гласувахме изрично споразумението да се прилага и по отношение на гражданите на България и Румъния. През 2014 г., както и към момента получих редица оплаквания от български граждани във връзка с неспазване на споразумението от страна на Тунис по отношение на трудовите им правоотношения и по отношение на осигуряването. Не се прилагат чл. 64 и 65 от споразумението. Българските граждани — учители, преподаватели, медицински персонал се оплакват, че Тунис не прилага спрямо тях осигурителни схеми, схеми за здравно осигуряване, нито за пенсионно осигуряване.

Регламент (ЕС) № 386/2012 възлага на Службата за хармонизация във вътрешния пазар различни задачи, насочени към улесняване и подкрепа на дейности в областта на борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуалната собственост. При изпълняването на тези задачи Службата за хармонизация във вътрешния пазар следва да организира, ръководи и подкрепя събирането на експерти в рамките на Обсерваторията. Тя също така следва да се консултира и да си сътрудничи с други органи на национално, европейско и по целесъобразност на международно равнище, да създава синергия с дейностите, извършвани от подобни органи и да избягва дублирането на мерки.

На 10.12.2014 г. получих оплакване от българско търговско дружество — транспортен превозвач на товари, за нееднакво третиране на територията на Хърватия на превозвачи, регистрирани в други държави членки, по отношение на ползването на отстъпка за товарни автомобили стандарт Euro 4, 5 и 6. Българският превозвач е регистриран за плащане на магистрални такси в Хърватия посредством системата на „Hrvatske Autoceste d.o.o.“ за електронно таксуване ETC. На сайта им e видна възможността за допълнителна сезонна отстъпка за всички товарни автомобили (и чуждестранни), отговарящи на стандарти Еuro 4, 5 и 6.

Съгласно двете действащи директиви 2000/60/ЕО и 2007/60/ЕО съществува правна рамка за превенция и управление на наводненията. През настоящата година редица държави членки бяха изправени пред извънредни обстоятелства, свързани с наводнения. Понастоящем — на 5, 6, 7 и 8 декември, в България отново има наводнения в областите Стара Загора, Сливен и Ямбол.

В Стокхолмската програма Съветът приканва Комисията да подготви оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица и да предложи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията

 

През февруари 2011 г. бе представена подобна оценка само за 2010 г., а механизмът за наблюдение на изпълнението на споразуменията още не е представен.

В Стокхолмската програма Съветът приканва Комисията да подготви оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица и да предложи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията.

През февруари 2011 г. бе представена подобна оценка само за 2010 г., а механизмът за наблюдение на изпълнението на споразуменията още не е представен.

В споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, сключени между ЕС и други страни, както другата страна, така и ЕС поемат задължението за обратно приемане на собствени граждани по молба на другата страна по споразумението.

 

Много от страните, с които ЕС е сключил подобни споразумения, са засегнати от увеличаващ се брой ислямски фундаменталисти. 

В споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, сключени между ЕС и други страни, както другата страна, така и ЕС поемат задължението за обратно приемане на собствени граждани по молба на другата страна по споразумението.

Много от страните, с които ЕС е сключил подобни споразумения, са засегнати от увеличаващ се брой ислямски фундаменталисти.

В Преамбюла на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Бивша югославска република Македония, страните на споразумението поемат ангажимент „… да укрепват политическите и икономически свободи, който съставлява основата на настоящото споразумение, както и техния ангажимент да зачитат човешките права и върховенството на закона, включително правата на лица от националните малцинства …“