Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Изказвания


Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Могерини, между политическите разговори, които се водят и които предстоят утре в Минск (които са, разбира се, изключително важни)

Г-н председателстващ, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, безспорно младежката безработица е сред най-големите проблеми на държавите - членки на Европейския съюз. Това е така, защото безработицата сред младите е една от главните причини за вътрешната миграция в рамките на Европейския съюз

Г-жо Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, разширяването на междудържавното сътрудничество по отношение на защитата на правата на децата е крайно наложително. Всяко едно общество трябва с по-голяма грижа и с комплекс от мерки да защитава правата на лицата, които по силата на обстоятелствата, физиологията или на закона са с ограничена дееспособност (малолетни или непълнолетни лица).

Г-н Председател, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, на първо място държа да кажа, че съм впечатлен от Вашата издръжливост за пореден ден в залата, за което Ви поздравявам. А сега по темата.

Г-н председателстващ, уважаеми колеги, уважаема г-жо Комисар, важно е да се подчертае важността на защитата на интелектуалната собственост и силно негативното въздействие на нарушенията върху тази собственост за икономиката като цяло, за работната ръка, за стимула за иновации и творчество.