Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Правата на българското малцинство в Западните покрайнини в Сърбия


Въпрос

 

В съответствие с Министерската среща за откриване на Междуправителствената конференция за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз (Брюксел, 21 януари 2014 г.) в точка 16 се посочва условието за ефективното прилагане на законодателството в областта на защитата на малцинствата и на недискриминационно третиране на националните малцинства в цяла Сърбия.

 

Съществуват много проблеми пред признатото българско малцинство в Западните покрайнини в Сърбия. Правителството на Сърбия пречи на изучаването на български език в Западните покрайнини. Пример за това е натискът от страна на местната власт върху български учители в училището „Георги Димитров“, гимназия в Босилеград, където липсват учебници по български език, което нарушава правото на българското малцинство да изучава своя майчин език. Има случаи и на съдебно преследване на български дейци, като например случая „Иван Николов“ от Босилеград. Бих искал да попитам: наясно ли е Комисията с проблемите на българското малцинство в Западните покрайнини в Сърбия и ще продължават ли да се водят присъединителни преговори, докато са налице многобройни нарушения на правата на малцинствата?

 

Отговор

 

Съвместен отговор, даден от г-н Фюле от името на Комисията
Въпроси, изискващи писмен отговор :E-006976/14 , E-006498/14

 

Комисията наблюдава отблизо ситуацията, свързана със зачитането на основните права и защитата на малцинствата в Сърбия, включително по отношение на българското и на хърватското малцинство. В последния доклад за постигнатия напредък от Сърбия от 8 октомври 2014г. се подчертава, че е необходимо да се отдели внимание на последователното прилагане на законодателството в цяла Сърбия, особено в областта на образованието, използването на езици и достъпа до медии и религиозни служби на езиците на малцинствата, винаги когато малцинствата изразяват желание за това. Освен това в доклада се посочва, че представителството на националните малцинства в публичната администрация, особено в органите на местно равнище, трябва да се подобри като цяло.

 

Зачитането на основните права и защитата на малцинствата са основни изисквания за Сърбия в рамките на преговорите за присъединяване и са специално разгледани в глава 23 „Съдебна система и основни права“. Една от препоръките, изложени в скрининговия доклад за Сърбия по отношение на глава 23 е „да приеме чрез приобщаващ процес специален план за действие, насочен към ефективното прилагане на съществуващите разпоредби по отношение на защитата на малцинствата, и да вземе предвид препоръките, отправени в третото становище на Консултативния комитет за Сърбия в контекста на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства“. Изготвянето и ефективното прилагане на този план за действие ще бъде от решаващо значение за напредъка на Сърбия в преговорите за присъединяване.