Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица


Въпрос

 

В Стокхолмската програма Съветът приканва Комисията да подготви оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица и да предложи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията.

 

През февруари 2011 г. бе представена подобна оценка само за 2010 г., а механизмът за наблюдение на изпълнението на споразуменията още не е представен.

 

След Арабската пролет, проблемите в Близкия изток, гражданската война в Сирия, създаването на Ислямска държава и нарастващата вълна от нелегална имиграция към Съюза е очевидно, че ЕС има нужда от подобен механизъм за наблюдение на споразуменията.

 

Предвид написаното по-горе, бих искал да попитам:

 

1. Предвижда ли Съветът отново да прикани Комисията да предложи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, и в какъв срок?

2. Не счита ли Съветът за редно всяка година Комисията да изготвя оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, както бе направено за 2010 г.?

 

Отговор

 

Споразуменията за обратно приемане са много важен инструмент в рамките на общата миграционна политика, установена и водена от ЕС.

 

Както ясно е посочено в заключенията на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г. във връзка с пространството на свобода, сигурност и правосъдие и някои свързани хоризонтални въпроси, следва да се обърне специално внимание на установяването на ефективна обща политика на връщане и привеждане в сила на задълженията за обратно приемане в споразуменията с трети държави.

 

Инициативите, предприети от Комисията в тази област, включително за оценка на споразуменията за обратно приемане и за създаване на механизъм за наблюдение, ще бъдат разгледани с нужното внимание от Съвета.

 

На уважаемия член на ЕП се обръща внимание на факта, че Съветът не е компетентен да се изказва по прилагането на споразуменията за обратно приемане, нито по тяхното тълкуване. Във връзка с това Съветът изтъква, че за връщането на тези лица — граждани на държави членки, на договарящите се страни или на трети държави, които попадат в обхвата на споразуменията за обратно приемане на ЕС, се прилагат специфични, задължителни правила и процедури.