Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица


Въпрос

 

В Стокхолмската програма Съветът приканва Комисията да подготви оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица и да предложи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията

 

През февруари 2011 г. бе представена подобна оценка само за 2010 г., а механизмът за наблюдение на изпълнението на споразуменията още не е представен.

 

След Арабската пролет, проблемите в Близкия изток, гражданската война в Сирия, създаването на Ислямска държава и нарастващата вълна от нелегална имиграция към Съюза е очевидно, че ЕС има нужда от подобен механизъм за наблюдение на споразуменията.

 

Предвид написаното по-горе, бих искал да попитам:

 

1. Предвижда ли Комисията да представи механизъм за наблюдение на изпълнението на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, и в какъв срок?

 

2. Не счита ли Комисията за редно всяка година да се изготвя оценка на действащите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, както бе направено за 2010 г.?

 

3. В колко случаи, от кои държави и в коя посока е било приложено влязлото в сила на 1 октомври 2014 г. споразумение между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица?

 

Отговор

 

Отговор, даден от г-н Аврамопулос от името на Комисията

 

В извършената от Комисията през 2011 г. оценка на споразуменията за обратно приемане на ЕС бе обявено, че на пилотна основа ще бъде започнат проект, насочен към Украйна и Пакистан и чиято цел ще бъде „да се наблюдава положението на обратно приетите лица по това споразумение и да се докладва на съответния съвместен комитет за обратно приемане“. Освен това Комисията обяви, че „въз основа на оценката на този пилотен проект, и съобразно наличните човешки и финансови ресурси, Комисията може да реши да разшири проекта спрямо всички трети държави, с които има сключени споразумения за обратно приемане на ЕС“. Проектът бе стартиран на 1 януари 2014 г. и ще продължи три години. Комисията ще вземе подходящо решение едва след като проектът бъде оценен.

 

Комисията счита, че оценката, която тя публикува през 2011 г., продължава да е актуална и на този етап не е целесъобразно или необходимо извършването на нова оценка. В сътрудничество с органите на държавите членки Комисията редовно наблюдава изпълнението на споразуменията за обратно приемане на ЕС и преговорите по такива споразумения и редовно докладва на ЕП.

 

Споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция влезе в сила на 1 октомври 2014 г. Поради своя преходен период за гражданите на трети държави към настоящия момент то се прилага само за турските граждани и за гражданите на ЕС. По тази причина за момента държавите членки са използвали споразумението само в много малка степен.