Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Прилагане на споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица


Въпрос

 

В споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, сключени между ЕС и други страни, както другата страна, така и ЕС поемат задължението за обратно приемане на собствени граждани по молба на другата страна по споразумението.

 

Много от страните, с които ЕС е сключил подобни споразумения, са засегнати от увеличаващ се брой ислямски фундаменталисти. Предвид заплахата от ислямски фундаментализъм и тероризъм и многото бойци с европейско гражданство в редиците на Ислямска държава, поетото задължение от ЕС да приема обратно собствени граждани може да бъде използвано, за да бъдат изпращани лица в Съюза с цел радикализиране на мюсюлманското общество в Съюза.

 

Предвид тази заплаха, бих искал да попитам:

 

1. Смята ли Съветът, че клаузата за обратно приемане на лица в Съюза може да бъде използвана от другите страни по споразумението за изпращане на радикализирани хора и по този начин да застраши вътрешната сигурност в ЕС?

 

2. Предвижда ли Съветът да поиска от Комисията да представи механизъм за контрол и наблюдение на лицата, връщащи се в Съюза вследствие на молби, подадени от другите страни по споразуменията за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, и в какъв срок?

 

Отговор

 

Съвместен отговор
Въпроси, изискващи писмен отговор :E-010518/14 , E-010516/14

 

Споразуменията за обратно приемане са много важен инструмент в рамките на общата миграционна политика, установена и водена от ЕС.

 

Както ясно е посочено в заключенията на Европейския съвет от 26—27 юни 2014 г. във връзка с пространството на свобода, сигурност и правосъдие и някои свързани хоризонтални въпроси, следва да се обърне специално внимание на установяването на ефективна обща политика на връщане и привеждане в сила на задълженията за обратно приемане в споразуменията с трети държави.

 

Инициативите, предприети от Комисията в тази област, включително за оценка на споразуменията за обратно приемане и за създаване на механизъм за наблюдение, ще бъдат разгледани с нужното внимание от Съвета.

 

На уважаемия член на ЕП се обръща внимание на факта, че Съветът не е компетентен да се изказва по прилагането на споразуменията за обратно приемане, нито по тяхното тълкуване. Във връзка с това Съветът изтъква, че за връщането на тези лица — граждани на държави членки, на договарящите се страни или на трети държави, които попадат в обхвата на споразуменията за обратно приемане на ЕС, се прилагат специфични, задължителни правила и процедури.