Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Съответствие на германските разпоредби относно минималната работна заплата с европейското законодателство


Въпрос

 

В съответствие с германския закон, който е в сила от 1 януари 2015 г., минималната работна заплата на служителите, работещи на територията на Германия, не може да бъде по-ниска от 8,50 EUR на час. Това е валидно не само за лицата, пребиваващи в Германия, но също така и за служителите на работодатели, пребиваващи извън Германия, например за превозвачите, които преминават през територията на Германия и са наети на работа от работодател, който не пребивава на територията на Германия. В съответствие с горепосочения закон документите за регистрация, които се изискват от работодателите, трябва да се подадат пред германските органи много време предварително и единствено чрез дъщерно дружество със седалище в Германия или от официален представител, който пребивава в Германия. Това води до допълнителни разходи и административна тежест за работодателите от други държави членки.

 

Счита ли Комисията, че този закон е в съответствие с достиженията на правото на ЕО? Кои разпоредби от европейското право биха могли да бъдат засегнати и кога Комисията ще приведе настоящото положение в съответствие с европейското право?

 

Отговор