Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Неправомерна смяна на местоположението на планираното сметище в Самоков


Въпрос

 

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22.

 

Първоначално предвиденото местоположение на планираното сметище е било край с. Пчелин, община Костенец, в отдалечена на над 7 километра от най-близките селища безотточна местност, в близост до бивша изоставена уранова мина. През следващите две години теренът за изграждане на депото за отпадъци за регион Костенец е преместен от община Костенец в община Самоков. През 2010 г., с оглед предстоящото кандидатстване с проектно предложение за изграждане на регионално депо за отпадъци в местността „Рашид бегов чифлик” край Самоков, местоположението на планираното сметище отново е преместено, този път в южната част на Самоков, в подножието на Рила планина. Липсва обективна оценка за необходимостта от смяна на терена, а са изтъкнати единствено икономически съображения за необходимостта от тази смяна - Самоков е най-голямата община в региона и генерира най-много отпадъци, има изградена добра инфраструктура, което би понижило цената на изграждането на депото.

 

Счита ли Комисията, че икономическите предпоставки са достатъчни за смяна на местоположението на сметището, а същевременно се нарушават екологични норми?

 

Отговор