Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Пропуски и неточности в доклада за ОВОС на сметище край гр. Самоков


Въпрос

 

Инициативен граждански комитет се обърна към мен с молба да поставя проблема с неправомерното изграждане на сметище до гр. Самоков, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.“, Приоритетна ос 2 „Финансиране за изграждане на инфраструктура за управление на отпадъците“ № BG161РО005/10/2.10/07/22. В Доклада за ОВОС „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ65231.915.100 с обща площ 32 7024 кв.м в землището на град Самоков“ има допуснати много неточности и пропуски като:

 

1) Според доклада най-близо течащата река е р. Палакария, на 20 км, а в действителност река Искър, най-дългата река в България, е на едва 2 км. Други две по-малки реки, притоци на р. Искър, текат през терена, предвиден да стане сметище;

 

2) Не е направена обективна оценка на влиянието на планинските ветрове върху разпространението на бъдещите сметищни газове към гр. Самоков и към с. Драгушиново;

 

3) Не е оценено обективно състоянието на литосферата с оглед съществуващите рискове от пропускане и достигане до язовир Искър на замърсени сметищни води;

 

4)  Не е отчетено, че предвиденият терен е в санитарноохранителната зона на язовир Искър, който снабдява столицата София с питейна вода.

 

Комисията следи ли изграждането на сметища в България и какво възнамерява да предприеме, за да бъдат прекратени неправомерните проекти за изграждане на сметища като това край гр. Самоков?

 

Отговор