Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Промени в гръцкото законодателство, несъобразени с европейските политики


Въпрос

 

Последните промени в гръцкия Кодекс за данъчно облагане на доходите ще наложи авансово облагане на сделките с други държави — членки на ЕС, които имат преференциален данъчен режим. Като съседна европейска страна, българският бизнес има широки контакти и търговски взаимоотношения с гръцки и свързани дружества у нас, които са инвестирали огромни средства в българската икономика и имат голям дял в производството и износа на България. Тези промени ще имат отрицателно отражение върху българската промишленост, тъй като гръцките дружества, работещи в България, ще бъдат обложени с допълнителен данък и промените ще доведат до липса на финансов ресурс, намаляване на конкурентоспособността, загуба на пазари, респективно спад в производството и освобождаване на работна ръка.

 

Законодателните промени не са съобразени с европейските търговски и данъчни политики и не съответстват на основни права като:

 

•    свободното движение на стоки и капитали — създават се необосновани финансови тежести за някои дружества и страни; 
•    налага се двойно данъчно облагане; 
•    нарушава се свободната конкуренция на производителите от ЕС — ограничават се възможностите за износ на пазарите на ЕС и на трети държави.

 

Отговор

Бих искал да попитам Комисията дали е запозната с тези промени в гръцкото законодателство и дали планира да предприеме мерки, за да бъдат приведени промените в съответствие с европейските норми?