Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Политика на сближаване на ЕС и намаляване на бедността в България


Въпрос

 

Според данните на Евростат за фактическото индивидуално потребление (ФИП) на глава от населението от 16 юни 2015 г. ФИП варира от 49 % до 140 % спрямо средното за ЕС. Изнесените данни препотвърждават задълбочаващата се тенденция разликите между най-бедните и най-богатите в ЕС да се увеличават. В това отношение България продължава да е най-бедната страна членка от ЕС.

 

От 2007 година БВП на глава от населението в България варира в интервала 40—45, докато средното за ЕС е 100. От 2011 г. насам, обаче, първоначалната тенденция на растеж не се запазва. Програмите на ЕС за развитие като ИСПА и Кохезионния фонд са създадени с цел подпомагане на всички страни с БНД под 90, но в най-бедната страна от ЕС субсидиите се оказват недостатъчни. В същото време България показва добри резултати по отношение на усвояването на средствата от ЕС.

 

В тази връзка се обръщам към Вас със следните въпроси:

 

1. Следи ли Комисията прогреса на България по отношение на процента на усвоени средства от ЕС?

 

2. Обмисля ли Комисията създаването на допълнителни механизми за подпомагане на развитието на най-бедните държави членки на ЕС, вземайки предвид растящото неравенство между доходите на хората в България и равнището на доходите в Германия например?

 

Отговор