Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Напредъка в прилагането на препоръката за рамка за качество на стажовете


Въпрос

 

ОИСР наскоро публикува доклад, озаглавен „Skills Outlook 2015 — Youth, Skills and Employability“ (Перспективи на професионалните умения 2015 г. — умения и пригодност за заетост на младите хора). Злоупотребата със стажове доведе до изключване на необходими и структурни длъжности. В препоръката на Съвета за рамка за качество на стажовете се посочва, че липсва „прозрачност по отношение на условията на труд“ на стажовете и че това може да доведе до използване на „стажантите като евтина и дори безплатна работна ръка“.

 

За съжаление това се случва главно в държави с най-високо равнище на младежка безработица. Назначаването на стажанти от дружествата няма за цел тяхното обучение или подобряването на техните умения и улесняване на достъпа им до пазара на труда. Напротив дружествата използват някои стажове, за да намалят разходите си за труд, за да поддържат краткосрочните си печалби като по този начин застрашават дългосрочната конкурентоспособност и развитието на дружеството.

 

В препоръката се предвижда Комисията да следи напредъка на държавите членки.

 

1. Анализирала ли е Комисията информацията относно политиките, прилагани от държавите членки за изпълнение на тази препоръка?

 

2. Контролира ли Комисията мерките, предприемани от държавите членки за предотвратяване на използването на стажанти като работна ръка вместо обучаването им за придобиване на необходимите умения за навлизане на пазара на труда?

 

Отговор