Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Злоупотреби при покупко-продажби на автомобили втора употреба


Въпрос

 

Все повече граждани на Европейския съюз се възползват от свободното придвижване на хора и стоки, стимулирайки обмена между държавите и вътрешния пазар. Повишената търговия доведе и до увеличаване на злоупотребите при покупко-продажби най-вече на автомобили втора употреба. Много често търговците на тези автомобили злоупотребяват, като укриват вътрешни дефекти на автомобила или връщат километража на колата. С укриването на дефекти в колата, за които купувачът не е предварително информиран, се застрашава животът на шофьора, пътниците и околните. Връщането на километража пък е широко разпространена практика сред търговците на автомобили втора употреба, с която залъгват купувачите, че колата е по-нова от реалното, и изкуствено увеличават стойността на превозното средство. Тази позорна практика е подсъдима в Германия, но не и в България.

 

Счита ли Комисията за редно да се наложат допълнителни правила при покупко-продажбата на автомобили втора употреба, с които да се ограничат злоупотребите на търговците и да се гарантира сигурността на хората, участващи в пътното движение?

 

Счита ли Комисията за редно търговецът на автомобили втора употреба да декларира в писмена форма всички скрити и явни дефекти на колата, както и реалните километри на превозното средство, носейки съдебна отговорност за предоставената информация?

 

Отговор

 

Отговор на комисар Елжбета Бенковска

от името на Комисията

(12.1.2016)

 

 

Комисията не разполага с информация в каква степен са налице измами при трансграничната търговия с автомобили втора употреба. Тя не разполага с данни, че измами се срещат по-често при трансграничната търговия на такива превозни средства, отколкото в рамките на всяка държава членка.

 

Комисията е съгласна, че прикриването на дефекти на употребявани автомобили може да застраши безопасността. ЕС установява хармонизирани технически изисквания за одобрението на типа на нови превозни средства, но разглежданият въпрос не може да бъде обект на законодателството на ЕС, тъй като то не урежда изискванията спрямо договорите за продажба на употребявани превозни средства, нито професията на търговците на автомобили втора употреба.

 

По въпроса за пътната безопасност Комисията приканва уважаемия член на Парламента да се запознае с нейните отговори на предходни въпроси.

 

Правото на ЕС вече осигурява защита за потребителите, закупуващи употребявани автомобили. Съгласно Директива 1999/44/ЕО продавачите на автомобили втора употреба носят най-малко едногодишна отговорност пред потребителите по отношение на всяко несъответствие с договора за продажба към момента на доставка на автомобила. С Директива 2005/29/ЕО се забраняват подвеждащите търговски практики, които могат да наведат потребителите към решения за сделки, които те иначе не биха сключили. Прикриването на дефекти или манипулирането на километража на автомобил втора употреба могат да бъдат подвеждащи и следователно са забранени от посочената директива. Тези практики е възможно също да противоречат на изискванията за дължима професионална грижа по смисъла на посочената директива. Компетентните органи на държавите членки имат задължението да преценяват във всеки отделен случай дали това е така.

 

Освен това с Директива 2001/95/ЕО от търговците се изисква да гарантират, че автомобилите втора употреба, които те продават, са безопасни за потребителите.

 

E-11200/14, E-9019/14, E-10715/14 и E-3781/15 на разположение на: http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/parliamentary-questions.html

 

Директива 1999/44/EО относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

 

Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители.

 

Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите.