Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Мерки за справяне с увеличената терористична заплаха


Въпрос

 

В следствие на трагичните атаки на 13 ноември 2015 г. в Париж, Франция, стана ясно, че трябва да се прави повече за защита от терористи и криминално проявени лица, пътуващи между държавите членки, и да се вземат по-обстойни мерки правоприлагащите органи да обменят информация помежду си. Ако не се приложи подходящ план и сътрудничество, целият Европейски съюз ще бъде под сериозна терористична заплаха. Спешни мерки са нужни, за да се гарантира сигурността на европейските граждани и да се запази свободата на движението, като същевременно се засили борбата срещу екстремизма и тероризма в Европейския съюз.

 

1. Какви мерки може да предложи Комисията, за да се предостави допълнителна подкрепа на държавите членки за по-нататъшно засилване на борбата срещу и предотвратяване на екстремизма, радикализацията и тероризма в ЕС, а от друга страна, предотвратяване на влизането на радикализирани хора през външните граници на ЕС?

 

2. Каква допълнителна подкрепа може да предостави Комисията на държавите членки, за да осигурят те по-добър обмен на информация помежду си и по-добро сътрудничество в предотвратяването на свободното пътуване на криминално проявени лица из Европейския съюз?

 

Отговор

 

Отговор от г-н Аврамопулос

от името на Комисията

 

(1.3.2016)
Ранното установяване и намеса с цел предотвратяване на радикализацията, водеща до
тероризъм, са основен елемент от борбата с тероризма. Центърът за високи постижения към
Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията дава възможност на
специалистите, работещи непосредствено по тази тема, да набелязват добри практики и
предлага експертен опит, насоки и обучение за заинтересованите страни.
В Европол бе създадено звено за сигнализиране на незаконно съдържание в интернет, чиято
задача е да открива материали, свързани с тероризма, и да сигнализира за тях на компанията,
на чиито сървъри се хостват материалите.
Неотдавна Комисията постави началото на форум на равнище ЕС с участието на ИТ компании,
правоприлагащи органи и гражданското общество, който ще се съсредоточи върху
разработването на най-подходящите инструменти за борба с терористичната пропаганда по
интернет.
Комисията прие предложение за директива относно борбата с тероризма, което съдържа
подробно определение на престъплението „финансиране на тероризма“, обхващащо
финансовото подпомагане за извършването на терористични нападения, подпомагането на
действия на терористични групи и подготвителните дейности като набиране, обучение и
пътуване с цел извършване на терористичен акт.
Предложената директива на ЕС относно резервационните данни на пътниците ще задължи
самолетните компании да предават на държавите — членки на ЕС, данни за своите пътници,
като по този начин ще съдействат на органите в борбата с тероризма и тежките престъпления.
Комисията предложи мерки за засилване на контрола по външните граници с цел създаване на
Европейска гранична и брегова охрана. Съгласно предложеното целево изменение на Кодекса
на шенгенските граници ще се въведат системни проверки на пътниците в бази данни като
базата данни на Интерпол за откраднати или изгубени пътнически документи и базата данни на
ШИС.
С цел установяването на по-активен обмен на информация Комисията подкрепи създаването в
Европол на Европейски център за борба с тероризма, който ще оказва съдействие за
кръстосана проверка на данните в наличните системи и бази данни относно огнестрелните
оръжия, чуждестранните бойци терористи и финансирането на тероризма.