Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Закона за бедствията в България


Въпрос

 

На 6 октомври 2015г. Народното събрание на Република България прие поправки в Закона за бедствията, които съдържат текстове, насочени срещу свободата на договарянето при сключване на застраховка за имущество. Според промените помощ при увреда на имущество в резултат на бедствия и аварии ще се предоставя на лица, чийто социален и икономически статус не им позволява да застраховат имуществото си. Същевременно няма дадени законови критерии, а ще се извършва субективна преценка. Считам това за имплицитно нарушаване на принципа на свободата на договаряне и държавна намеса на застрахователния пазар.

 

Въпросите ми са:

 

1. Счита ли Комисията, че предложената поправка на първо четене не нарушава гражданските права и свободи?

 

2. Счита ли Комисията, че подобни разпоредби представляват отказ на държавата да изпълнява свои задължения във връзка с преодоляването на последствия от бедствия и аварии и нарушават свободата на конкуренция и принципа на доброволност за застраховането?

 

Линк към приетия закон: http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/15356

 

Отговор

 

Отговор на лорд Хил

от името на Комисията

(7.1.2016)

 

 

Тълкуването на Комисията на членове 54—56 от българския Закон за защита при бедствия е, че подпомагането, предмет на отправеното питане, е предвидено в рамките на публичното финансиране (каквото представлява националният бюджет).

 

Що се отнася до повдигнатите от почитаемия член на Парламента въпроси, свързани с основните права, Комисията би желала да припомни, че съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права, разпоредбите на Хартата се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. Поради това в конкретния случай с отправеното питане от страна на почитаемия член на Парламента държавите членки са длъжни да гарантират спазването на задълженията по отношение на основните права, произтичащи за тях по силата на международните споразумения и на тяхното национално законодателство.

 

Съгласно законодателството на ЕС в областта на конкуренцията (членове 101—109 от Договора за функционирането на Европейския съюз и тълкувателната съдебна практика) влиянието на държавата върху конкретен пазар е съвместимо с вътрешния пазар само при определени условия. В частност, помощите за предприятия с цел отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, са съвместими (контролът върху държавните помощи сам по себе си няма отношение към помощите, които не касаят предприятия). Следва да се отбележи обаче, че България не е уведомила Комисията за тази мярка.

 

Законодателството на ЕС в областта на единния пазар в сектора на застраховането (Платежоспособност II, Директива 138/2009/ЕО, със съответните изменения в нея) не предвижда общи задължения за държавите членки за справяне с последиците от бедствия и аварии. Също така не е предвидено ограничение за правомощието на държавите членки да направят задължителна определен вид застраховка.