Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Използване на Инструмента за предприсъдинителна помощ (ИПП) за справяне с миграционната криза


Въпрос

 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП) предоставя финансиране на държавите – кандидатки за членство в ЕС и на държавите – потенциални кандидатки от Западните Балкани.

 

На 7 октомври 2015 г Комисията прие специална мярка за укрепване на капацитета за реакция на най-силно засегнатите държави от Западаните Балкани, за да се справят ефективно с нарасналите смесени миграционни потоци, по Инструмента за предприсъединителна помощ за 2015 г., чрез който финансирането, първоначално предвидено за подпомагане на бенефициентите при провеждането на политически и икономически реформи, беше отчасти отклонено за финансиране на мерки за справяне с миграционната криза. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията програмата се управлява пряко от Комисията и безвъзмездните средства могат да бъдат предоставяни без покана за представяне на предложения, което поставя под въпрос отчетността по отношение на предоставеното финансиране. С оглед на продължаващото изразходване на средства за свързани с миграцията въпроси, както и с оглед на евентуалните значителни суми, заделени за Турция, стана ясно, че Комисията свързва предприсъединителния процес с мерките за справяне с миграционните потоци.

 

1.    Какви са референтните показатели, използвани от Комисията с цел мониторинг и оценка на проектите, финансирани от ИПП и целящи справяне с миграционната криза?

2.    Ще включи ли Комисията изцяло анализ на използването на средствата по ИПП в пакета относно разширяването през 2016 г.?

 

Отговор

BGP-002603/2016Отговор на г-н Ханот името на Комисията(24.5.2016)

1. Специалната мярка в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП),

приета на 7 октомври 2015 г. 1 , предвижда референтни показатели за броя на бежанците,

получаващи пряка помощ и подкрепа, броя на бежанците, имащи достъп до транспорт,

лечебни и здравни услуги, и броя на бежанците, подпомагани от неправителствени

организации.

Съществуват още две специални мерки по ИПП през 2016 г.: една от 15 февруари 2 за

отпускане на 10 милиона евро за подкрепа на управлението на границите със специален

акцент върху бившата югославска република Македония и друга от 7 март 3 за отпускане на

15 милиона евро чрез регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия 4 .

Решението от 15 февруари 2016 г. предвижда референтни показатели, свързани с броя на

служителите, изпратени на границата, броя на съвместните патрули, броя и процента на

гражданите на трети страни, идентифицирани и регистрирани чрез използване на

биометрични данни, броя на откритите фалшиви документи за самоличност и за пътуване и

броя на засечените незаконни преминавания на границата по зелената граница.

Решението от 7 март 2016 г. ще се прилага чрез регионалния доверителен фонд на ЕС в

отговор на кризата в Сирия. Показателите ще включват броя на служителите (преводачи,

чистачи, лекари), на заплата в центровете за бежанци, броя на доброволно завърналите се

в страната на произход и броя на бежанците, имащи достъп до медицински услуги

(включително устен превод).

2. Пакетът относно разширяването през 2016 г. ще се състои от съобщение, което ще бъде

насочено към прилагането на стратегията за разширяване, и седем доклада по държави.

По-подробно отчитане за изпълнението на ИПП се предоставя в годишните доклади на

Европейската комисия относно финансовата помощ за разширяване.