Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Разходи на ЕС за външната политика в областта на миграцията в съседните държави


Въпрос

 

В контекста на обявяването на специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Разходи на ЕС във връзка с външното измерение на политиката в областта на миграцията в държавите от Южното Средиземноморие и източните съседни държави до 2014 г.“ (доклад и съобщение за пресата), одиторите посочиха редица недостатъци и слабости във връзка с разходите, които трябва да бъдат отстранени, за да се подобри финансовото управление.

Основните критики включват: липсата на ясна стратегия; невъзможността да се определи общият размер на разходите; липсата на ясни доказателства, че се дава приоритет на съседните държави; фрагментираното финансиране, както и лошия мониторинг и надзор. Освен това одиторите стигат до заключението, че разходите на ЕС оказват много малко влияние върху ключови области като развитието, подкрепата за връщането и обратното приемане на лица и зачитането на правата на човека.

В доклада одиторите отправят редица препоръки към Комисията:

– да изясни целите на политиката в областта на миграцията, да се създаде рамка за оценка на изпълнението и да насочи финансови ресурси към ясно определени и количествено изразени приоритети;

– да подобри подготовката и подбора на проекти;

– да подчертае връзката между миграция и развитие;

– да засили координацията между институциите на ЕС, с държавите партньори и с държавите членки.

В светлината на непрекъснатите разходи за решаване на въпроси, свързани с миграцията, и евентуалните значителни суми, които може да бъдат отпуснати на Турция, докладът на Европейската сметна палата поражда множество съмнения и въпроси.

1. Съгласна ли е Комисията със заключенията на Сметната палата?

2. Как ще изпълни Комисията препоръките на Сметната палата и в какъв срок?

3. Как планира Комисията да извърши разходите чрез Механизма за Турция в полза на бежанците от самото начало?

 

Отговор

BGP-002705/2016

Отговор от г-н Ханот името на Комисията(25.5.2016)

Комисията е съгласна с някои от заключенията в доклада и категорично възразява срещу

други 1 . Одитът обхваща само разходите на ЕС, свързани с външния аспект на политиката в

областта на миграцията, в избрани съседни държави. Той не обхваща развитието в областта

на миграцията след 2014 г., действията на ЕС спрямо настоящата бежанска криза, нито

вътрешното измерение. След като препоръките бяха анализирани, сега те са в процес на

изпълнение. Разработват се специални инструменти за мониторинг и оценка, които да

позволят измерването на постиженията и напредъка. В съответствие с преразгледаната ЕПС 2

Комисията ще се стреми да изгради засилени партньорства с по-ясен акцент и по-

индивидуализирано сътрудничество. Комисията създаде доверителни фондове за Африка 3 и

Сирия 4 , обединяващи ресурси от различни донори, така че да се даде възможност за

съвместно, гъвкаво, стратегическо и бързо реагиране на различните измерения на

извънредната ситуация. За всеки проект е налична ежедневна информация за разходите. Тъй

като обаче проектите са многоаспектни, обхващат различни теми, включително миграцията, и

се осъществяват в различни региони/области, информацията трябва да се извлича ръчно и

това отнема много време.

Помощта, координирана чрез Механизма за бежанците в Турция 5 , се предоставя съгласно

съответните процедури за поемане на задължения, сключване на договори и отпускане на средства

от бюджета на ЕС, както и за докладване, одит и контрол съобразно финансовите правила на ЕС и

изискванията от съответния основен акт. Ръководен комитет предоставя стратегически насоки,

определя размера и източника на финансирането и ще наблюдава изпълнението. Ще бъдат

следвани съответните правила на различните инструменти, включително консултациите със

съответните комитети по комитология. На Европейския парламент и на Съвета ще бъде предоставян

годишен доклад.