Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Френски закон за командироване на служители на чуждестранни транспортни фирми


Въпрос

 

Декрет 2016/718 от 7 април 2016 г., отнасящ се до командированите работници в сферата на транспорта, предстои да влезе в сила във Франция от 1 юли тази година.

Новото законодателство се отнася до транспортни фирми, установени извън Франция, които извършват превозвачески дейности на територията на страната, и определя условията, при които сертификат за командироване замества декларацията за командироване, както и документите, които се представят по време на контролна проверка. Декретът се позовава на Регламент (ЕО) № 1071/2009, Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и Директива 2014/67/ЕС за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО.

В законодателството е предвидено липсата на сертификат за командироване да се наказва с глоба от максимум 750 евро. Към днешна дата нужните формуляри и сертификати, изисквани от чуждестранните транспортни фирми, все още не са налични. Факт, който поставя международните превозвачи в изключително трудна ситуация, правеща невъзможно спазването на френския закон.

1. Наясно ли е Комисията с проблема и не смята ли, че по този начин се създават пречки пред свободното движение на работници, услуги и стоки на територията на държава — членка на ЕС?

2. Възнамерява ли Комисията да предприеме мерки за разрешаването на съществуващия проблем?

 

Отговор

 

Отговор, даден от г-жа Булц

от името на Комисията

(16.8.2016)

Комисията е запозната с националните мерки относно минималната работна заплата във Франция, които се прилагат за транспортния сектор от 1 юли 2016 г. Тя припомня, че европейското законодателство признава правото на държавите членки да определят и прилагат на своята територия национални правила относно равнището на минималната работна заплата. Тези правила обаче могат да се прилагат само ако и доколкото са съвместими с правото на ЕС. Както уважаемият член на Парламента със сигурност знае, след задълбочена оценка на въпросните френски мерки относно тяхната съвместимост с достиженията на правото на ЕС, свободата на предоставяне на трансгранични услуги и принципа на пропорционалност, на 16 юни 2016 г. Комисията реши да отправи официално уведомително писмо до Франция. Освен този конкретен случай, Комисията също така се стреми да намери подходящо решение, което да гарантира справедлив баланс между социалната закрила на работниците и свободното предоставяне на трансгранични услуги. Предложението на Комисията от 8 март 2016 г. за преразглеждане на Директивата относно командироването на работници (Директива 96/71/ЕО) показва, че прилагането на директивата по отношение на международния автомобилен сектор повдига правни въпроси и трудности и че тези предизвикателства следва да бъдат разрешени чрез специфично за сектора законодателство. Ето защо, в контекста на текущата оценка на социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт, Комисията ще оцени, наред с други значими въпроси, и въпросът за командироването на работниците в международния автомобилен сектор. Въз основа на резултатите от оценката Комисията ще разгледа различните варианти за подобряване на яснотата и ефективността на съществуващите правила, приложими за автомобилния транспорт, които ще бъдат представени в началото на 2017 г. Тази инициатива би могла също да включи и изясняване на условията за прилагането на Директивата относно командироването на работници по отношение на автомобилния транспорт.