Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Предложение за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги


През месец март тази година Европейската комисия представи своето предложение за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, с цел да се предотвратят нелоялните практики и да се утвърди принципът, че един и същи труд на едно и също място следва да се възнаграждава по еднакъв начин. 14 национални парламента предоставиха мотивирани становища срещу направеното от ЕК предложение, като по този начин задействаха процедурата „жълта карта“. Според член 7, параграф 2 от Протокол № 2 проектът трябва да бъде преразгледан.

  1. Ще преразгледа ли Комисията своето предложение?
  2. В случай че Комисията реши да го запази в сегашния му вид, не смята ли, че предложените от нея мерки ощетяват работниците от Източна Европа, които всъщност твърди, че защитава с предложените промени?
  3. Допуска ли Комисията, че ограничаването на свободата на движение на работници и на свободата на предоставяне на услуги ще компрометира допълнително и без това разклатения в момента Европейски съюз?