Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Относно: Нарушения на разпоредбите за единния европейски пазар от страна на скандинавските държави


Въпрос

 

Скандинавските държави (Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия) са наложили държавен монопол върху продажбата на алкохол. Производителите са ограничени в своите предложения в отговор на посочените от всеки монопол спецификации в офертите за закупуване на вина за продажба на дребно в съответната държава. Спецификациите засягат категориите продукти (червени или бели вина, биологични вина, сортове грозде) и най-вече цените. Също така всеки монопол има правомощието да решава произволно кои продукти могат производителите от определена държава на произход да предлагат на пазара. Например българско вино никога не би могло да се конкурира с френско вино, защото българското вино никога няма да бъде считано за толкова добро, колкото е френското вино. Тази политика за закупуване на монополите възпрепятства вноса и конкуренцията, защото производителите са ограничени да предлагат единствено категориите продукти, посочени от монопола, вместо да предлагат цялата си гама от продукти (биологични вина, по-висококачествени бутикови вина, вина от местни сортове грозде и т.н.)

Политиката за закупуване на монополите възпрепятства ли свободното движение на стоки и конкуренцията в рамките на вътрешния пазар на ЕС, нарушавайки по този начин съответно членове 34 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз?

 

Отговор

 

Отговор на г-жа Вестегер

от името на Комисията

(17.8.2016)

 

 

Работата на държавните монополи с търговски характер, като например посочените във въпроса на почитаемия член на Парламента, е обвързана с условията, установени в член 37 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Едно от тези условия е изискването да не се прави дискриминация между гражданите на държавите членки по отношение на условията, при които стоките се доставят и търгуват. Съответно, ако вземем примера, посочен във въпроса на уважаемия член на Парламента, българските вина не могат да бъдат дискриминирани единствено въз основа на произхода им. Въпреки това държавните монополи могат да откажат да разпространяват определени вина въз основа на обективни причини.

 

Независимо от евентуалните искове, които могат да бъдат заведени срещу държавен монопол, ако се счете, че той е в нарушение на член 37 от ДФЕС, тяхната дейност е съобразена с правилата за конкуренция.

 

При все това във въпроса не се съдържа достатъчно информация, която да позволи на Комисията да направи заключение относно съответствието на политиките на закупуване и системите за подбор на продукти на държавните монополи с приложимите разпоредби на правото на ЕС.