Ангел Джамбазки Ангел Джамбазки

Въпрос до ЕК относно фалшификациите на преброяването в РСМ


2022-04-01 10:02 | коментара

Тези дни бяха публично оповестени резултатите от преб-рояването на населението в Република Северна Македо-ния. Те бяха крити години наред, защото властта в Север-на Македония се страхува от реалните цифри на броя на населението на албанци и българи. Това е така, защото те биха застрашили официалната антибългарска и антиал-банска доктрина, на която е построена държавата Репуб-лика Северна Македония.

 

Според това фалшиво проучване българите в Северна Ма-кедония са малко повече от три хиляди човека. Броят е та-къв, защото официалната пропаганда в Скопие се опитва да попълни още един аргумент в антибългарската си кам-пания, която притиска марионетното българско правител-ство, за да даде зелена светлина за начало на преговорите на Северна Македония с ЕС. За целта на тях им е нужно да покажат, че българите в Македония са незначително малцинство. Но това не е вярно. И българските организа-ции, и македонските българи в един глас ясно заявяват, че това преброяване е фалшиво и резултатите от него са фалшифицирани. Достатъчно е само да погледнем броя на неопределилите се няколко десетки хиляди граждани на Република Северна Македония.

 

Затова изпратих до Европейската комисия въпрос, в който са попълнени ясно свидетелските показания на българите в РСМ, които по време на цялото преброяване показваха, че то е фалшифицирано. Попитах Комисията дали е съб-людавала процеса на преброяване на гражданите на Се-верна Македония от независим европейски представители и кога смята да повдигне темата за правата на българската общност в Република Северна Македония. Очаквам отго-вора с интерес, за да видим докога тези сламени хора в ЕС най-сетне ще си отворят очите за нарушаването на човеш-ките права на българите в Северна Македония.